XML English Abstract Print


استادیار دانشگاه خوارزمی
چکیده:  

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات شگرفی در همه حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بویژه حوزه آموزش داشته است. رویاروی با این تحولات مستلزم تغییرات اساسی در رسالت ها وکارکردهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشد. از آنجایی که تولید دانش و بستر سازی فضای دانشی از اهم رسالت های دانشگاهها است. این امر نیازمند آگاهی و دسترسی به آخرین یافته های علمی در حوزه علوم و فناوری می باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات این فرایند را تسهیل نموده است. اما آنچه اساسی است توانمند ساختن کاربران آموزش عالی برای ورود به محیط های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که از این طریق مخاطبان آموزش عالی می توانند از اطلاعات موجود در چنین محیطی به طور موثر، کارا و خلاق استفاده نماید. این مهم امکان پذیر نیست مگر اینکه به نقش و جایگاه سواداطلاعاتی به عنوان یک ضرورت و مقوله اساسی برای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی نگرسیته شود. بر این اساس در این مقاله سعی شده است نقش وجایگاه سواد اطلاعاتی به عنوان یک ضرورت در بکارگیری موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد.

نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: برنامه ریزی آموزشی
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۴