جلد 12، شماره 46 - ( بهار و تابستان 1402 )                   شماره 46 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: 031، 1400،IR.SKU.REC

XML English Abstract Print


دانشگاه شهرکرد
چکیده:   (577 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهی راه‌حل‌محور بر پایستگی تحصیلی و کامیابی تحصیلی دختران دانش آموز انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون -پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر اصفهان در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل می‌دادند. به منظور انتخاب مشارکت کنندگان‌، 30 نفر دانش آموز به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15) و کنترل(15)  به صورت تصادفی جایگزین شدند. برای هر دو گروه پیش‌آزمون اجرا شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت مشاوره گروهی راه‌حل‌محور قرار‌گرفتند. در پایان دوره مشاوره پس‌آزمون اجرا و پس از آن ‌پیگیری انجام شد. برای سنجش پایستگی تحصیلی و کامیابی تحصیلی به ترتیب از پرسشنامه‌های پایستگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری (2012) و کامیابی تحصیلی اسرینر و همکاران (2009) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد و با استفاده از نرم افزار SPSS-26  تجزیه ‌و‌ تحلیل قرار‌گرفتند. یافته‌ها نشان داد که فرضیه‌ی پژوهش مبنی بر اثربخشی مشاوره گروهی راه‌حل‌محور بر پایستگی تحصیلی و کامیابی تحصیلی مورد تایید قرار‌گرفته است (05/0 P<) و دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش‌آموزان گروه کنترل در مرحله پس‌آزمون و پیگیری به طور معناداری، افزایش پایستگی تحصیلی و کامیابی تحصیلی داشتند (05/0 P<). همچنین نتایج حاصل از ‌پیگیری نشان داد، این تغییرات مانایی اثر داشته است. می توان نتیجه گرفت که مشاوره گروهی راه‌حل‌محور بر پایستگی تحصیلی و کامیابی تحصیلی اثربخش است. روان شناسان تربیتی  و مشاوران می‌توانند از مشاوره گروهی راه حل محور به عنوان یک راهبرد آموزشی، مداخله ای و پیشگیرانه جهت ارتقاء سلامت روان و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان استفاده کنند.
 
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسی تربیتی - مشاوره و راهنمایی تحصیلی
دریافت: 1402/11/17 | پذیرش: 1403/2/4 | انتشار: 1403/2/4

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.