جلد 8، شماره 42 - ( بهار و تابستان 1400 )                   شماره 42 صفحات 48-33 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه شیراز
چکیده:   (3308 مشاهده)
به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، اکثریت دانش‌آموزان در بیش از 150 کشور با تعطیلی مدارس در کشورشان روبرو شدند و این موضوع والدین را با شرایط پیش‌بینی نشده و تغییر نوع آموزش فرزندانشان مواجه ساخت. هدف از این پژوهش ارزیابی نگرش سلامت محور والدین دانش‌آموزان ابتدایی به بازگشایی مدارس در بحران کرونا بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری شامل تمامی والدین دانش‌آموزان ابتدایی شهر شیراز بوده است. تعداد 195 نفر از والدین با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه مجتمع آموزشی اوکفیلد بوده است. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تک نمونه‌ای ویل کاکسون و فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد والدین نسبت به شرکت فرزندانشان در کلاس‌های حضوری نگرش منفی اما نسبت به امکان حمایت از آموزش فرزندان خود، تضمین سلامت و امنیت فرزندشان و کارکنان مدرسه و الزام فرزندشان به استفاده از ماسک در حالی که قادر به حفظ فاصله اجتماعی با یکدیگر نیستند نگرش مثبتی داشتند. در نهایت اینکه والدین تمایل به آموزش غیرحضوری کودکان خود، با هدف تامین سلامت آنان و محافظت آنان در برابر بیماری کرونا، دارند. حتی با نحوه ترکیبی آموزش مجازی و غیر مجازی یا تقسیم دانش‌آموزان به گروه‌های کوچک و حضور در روزهای متفاوت در کلاس درس نیز موافق نیستند. 
شماره‌ی مقاله: 2
متن کامل [PDF 1015 kb]   (590 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: سنجش و اندازه گیری های تربیتی
دریافت: 1399/8/3 | پذیرش: 1400/7/11 | انتشار: 1400/7/16

فهرست منابع
1. Anastasiou S, Papagianni A. (2020). Parents', Teachers' and Principals' Views on Parental Involvement in Secondary Education Schools in Greece. Education Sciences. Mar; 10(3):69. [DOI:10.3390/educsci10030069]
2. Azizah S, Ruscoe RB, Yosef SS. Teachers and Parents' Needs for Parental Involvement in Elementary Education.
3. Azorin C. (2020). Beyond COVID-19 supernova. Is another education coming? Journal of Professional Capital and Community. Jun 16. [DOI:10.1108/JPCC-05-2020-0019]
4. Benner AD, Boyle AE, Sadler S. (2016). Parental involvement and adolescents' educational success: The roles of prior achievement and socioeconomic status. Journal of youth and adolescence. Jun 1; 45(6):1053-64. [DOI:10.1007/s10964-016-0431-4]
5. Bhardwaj A. Importance of education in human life: A holistic approach. International Journal of Science and Consciousness. 2016; 2(2):23-8.
6. Brajsa‐Zganec A, Merkas M, Sakic Velic M. The relations of parental supervision, parental school involvement, and child's social competence with school achievement in primary school. Psychology in the Schools. 2019 Sep; 56(8):1246-58. [DOI:10.1002/pits.22273]
7. Castro M, Exposition-Casas LM. E., Lizasoain, L., Navarro-Asencio, E. ve Gaviria, JL (2015). Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis. Educational Research Review, 14:33-46. [DOI:10.1016/j.edurev.2015.01.002]
8. Chung G, Phillips J, Jensen TM, Lanier P. Parental involvement and adolescents' academic achievement: Latent profiles of mother and father warmth as a moderating influence. Family Process. 2020 Jun; 59(2):772-88. [DOI:10.1111/famp.12450]
9. Duncan A, Eicher B, Joyner DA. Enrollment Motivations in an Online Graduate CS Program: Trends & Gender-and Age-Based Differences. In Proceedings of the 51st ACM Technical Symposium on Computer Science Education 2020 Feb 26 (pp. 1241-1247). [DOI:10.1145/3328778.3366848]
10. Epstein JL. School, family, and community partnerships in teachers' professional work. Journal of Education for Teaching. 2018 May 27; 44 (3): 397-406. [DOI:10.1080/02607476.2018.1465669]
11. Gubbins V, Otero G. Determinants of parental involvement in primary school: evidence from Chile. Educational Review. 2020 Mar 3; 72(2):137-56. [DOI:10.1080/00131911.2018.1487386]
12. Hakyemez P. Factor affecting early childhood educators' view and practices of parental involvement. Journal of Early Childhood Education Research. 2018, 76-99.
13. Hernandez CA, Cardenas CA, Romero PO, Hernandez M. Los Padres de Familia y el Logro Académico de los Adolescentes de una Secundaria en Milpa Alta, Ciudad de México. Información tecnológica. 2017; 28(3):119-28. [DOI:10.4067/S0718-07642017000300013]
14. Jeynes, W.H. (2016) a meta-analysis: The relationship between "parental involvement" and African American school outcomes. J. Black Stud. 2016, 47, 195-216. [DOI:10.1177/0021934715623522]
15. Jones SA. Home school relations in Singaporean primary schools: teachers', parents' and children's views. Oxford Review of Education. 2019 Jan 2; 45(1):32-49. [DOI:10.1080/03054985.2018.1481377]
16. Leicester M, Modgil S. Moral education and pluralism. Routledge. Liberty and parental rights in 1840s Pennsylvania. Journal of Church and State, 2005 57(3), 469-486. doi:10.1093/jcs/csu007. [DOI:10.1093/jcs/csu007]
17. Liamas AV, Tuazon AP. School practices in parental involvement, its expected results and barriers in public secondary schools. International Journal of Educational Science and Research. 2016; 6 (1): 69-78.
18. Melnick H, Darling-Hammond L. Reopening Schools in the Context of COVID-19: Health and Safety Guidelines from Other Countries. Policy Brief. Learning Policy Institute. 2020 May.
19. Minix-Fuller DA. Parental Involvement in Children's Education at a Christian School: A Transcendental Phenomenological Approach.
20. Mouratidou K, Karamavrou S, Karatza S, Schillinger M. Aggressive and socially insecure behaviors in kindergarten and elementary school students: A comparative study concerning gender, age and geographical background of children in Northern Greece. Social Psychology of Education. 2020 Feb; 23(1):259-77. [DOI:10.1007/s11218-019-09536-z]
21. Paulynice R. A Comparative Study on Parental Involvement (Doctoral dissertation, Nova Southeastern University). Nguyen L, Le H, Then T, Ho V, and Nguyen G. School efficiency and student development: Is good school suitable for every student in Vietnam. Management Science Letters. 2020; 10(16):3843-54. [DOI:10.5267/j.msl.2020.7.027]
22. Pomerantz EM, Moorman EA, Litwack SD. The how, whom, and why of parents' involvement in children's academic lives: More is not always better. Review of educational research. 2007 Sep; 77 (3): 373-410. [DOI:10.3102/003465430305567]
23. Prajapati AN. The Effect of Parental Education and Parental Involvement on Children's Academic Anxiety. Fundamental Transformation Document of Education (2011), Publishing Center of the Ministry of Education.
24. Qadir J, Al-Fuqaha A. A Student Primer on How to Thrive in Engineering Education during and beyond COVID-19. Education Sciences. 2020 Sep; 10 (9):236. [DOI:10.3390/educsci10090236]
25. Raccanello D, Brondino M, Moè A, Stupnisky R, Lichtenfeld S. Enjoyment, boredom, anxiety in elementary schools in two domains: Relations with achievement. The Journal of Experimental Education. 2019 Jul 3; 87(3):449-69. [DOI:10.1080/00220973.2018.1448747]
26. Robinson DV. Collaborative partnerships between high poverty and minority parents and educational leaders. Journal for Multicultural Education. 2017 Apr 10. [DOI:10.1108/JME-11-2015-0035]
27. Schneider B, Coleman J. Parents, their children, and schools. 2018 New York, NY: Routledge.School district of Oakfield. https://www.oakfield.k12.wi.us/. 2020 [DOI:10.4324/9780429498497]
28. Scott SA. Conscientious Children and Authoritative Fathers: Two Clashes of Religious Liberty and Parental Rights in 1840s Pennsylvania. Journal of Church and State. 2015 Sep 1; 57(3):469-86. [DOI:10.1093/jcs/csu007]
29. Shuffelton A. Parental Involvement in the United States. In Oxford Research Encyclopedia of Education 2017 Mar 29. [DOI:10.1093/acrefore/9780190264093.013.47]
30. Trahan MH, Cheung M. Fathering involvement to engagement: A phenomenological qualitative roadmap. Child and Adolescent Social Work Journal. 2018 Aug 1; 35(4):367-75. [DOI:10.1007/s10560-018-0529-5]
31. Viner RM, Russell SJ, Croker H, Packer J, Ward J, Stansfield C, Mytton O, Bonell C, Booy R. School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health. 2020 Apr 6. [DOI:10.2139/ssrn.3556648]
32. Wang MT, Sheikh‐Khalil S. Does parental involvement matter for student achievement and mental health in high school? Child development. 2014 Mar; 85(2):610-25. [DOI:10.1111/cdev.12153]
33. Warren JM, Locklear LA, Watson NA. The Role of Parenting in Predicting Student Achievement: Considerations for School Counseling Practice and Research. Professional Counselor. 2018; 8(4):328-40. [DOI:10.15241/jmw.8.4.328]
34. Zareei A, Dehghani A, Salehi k. mohammadi pouya S. Identify existing strategies for parental involvement in secondary schools; Emphasizing Epstein's participatory dimensions. New educational ideas. 2020 Jan 7.‎

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.