نشریه پژوهش‌های تربیتی- اهداف و زمینه‌ها
ا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | 

چشم انداز
نشر پژوهش های نو در زمینه تعلیم و تربیت و گشترش  روش های نوین فلسفی و کیفی در پژوهش های تربیتی

اهداف
1. انعکاش پژوهش های تازه در زمینه تعلیم و تربیت
2. معرفی چشم انداز ها و زمینه های تازه پژوهش در تعلیم و تربیت
3. گسترش بکارگیری روشهای فلسفی و کیفی در تعلیم و تربیت
4. تشویق اساتید و دانشجویان رشته های علوم تربیتی به پژوهش  در زمینه روبه رشد تعلیم و تربیت

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش‌های تربیتی:
http://erj.khu.ac.ir/find.php?item=1.42.21.fa
برگشت به اصل مطلب